AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-09-28

Sesja Rady Gminy w Uciechowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 27 września 2007r. w Centrum Kulturalno – Sportowym w Uciechowie, o godz. 10.00 odbyła się XII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Na początku sesji zastępca burmistrza miasta Dzierżoniów, Tomasz Smolarz przedstawił zebranym skomplikowaną sytuację komunikacyjną i propozycję wprowadzenia jednolitego systemu komunikacji zbiorowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Nowy system zlikwidowałby podwójne bilety oraz podniósłby standard usług, świadczonych obecnie przez ZKM, SKA, PKS i prywatnych przewoźników. W rozmowie z radnymi Tomasz Smolarz wyjaśnił powstałe wątpliwości i zaproponował rozważenie ewentualnego porozumienia między gminami, które mogłoby dojść do realizacji za półtora roku.

Następnie wójt Marek Chmielewski przedstawił informację o realizacji budżetu gminy Dzierżoniów pierwsze półrocze 2007 roku. Budżet gminy oceniony został przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu pozytywnie a sam budżet zamknął się w prawidłowymi wskaźnikami w wysokości: dochody 8.191.940 zł (48 %) i wydatki 7 725.876 zł (42 %). Z bieżących szacunków wynika, że dochody w skali roku zostaną wykonane w 97 %.

Radni podjęli uchwały między innymi w sprawie rozpatrzenia 2 protestów i jednego zarzutu, wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przewidzianego pod eksploatację złoża migmatytu i amfibolitu - Piława Górna wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Uwzględniono protesty mieszkańców Piławy Dolnej, w wyniku których teren w okolicy budynków mieszkalnych zostanie zalesiony a droga w Piławie Dolnej powinna zostać utwardzona, pokryta asfaltem, uzupełniona o chodniki i wyciszona od hałasu. Prezes Dolnośląskich Surowców Skalnych - Jan Łuczak zapewnił, że 95 % transportu będzie się odbywać droga kolejową i przez Piławę Górną, natomiast droga w Piławie Dolnej wykorzystywana będzie głównie do transportu materiałów do budowy obwodnicy w ciągu najbliższych kilku lat.

Radni uchwalili także zbycie nieruchomości w Kiełczynie stanowiących własność Gminy Dzierżoniów oraz zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rada Gminy nie regulowała stawek opłat za ścieki od roku 2001 a tegoroczna podwyżka kształtuje się na poziomie 2,66 % i jest porównywalna ze wskaźnikiem inflacji. Za odbiór nieczystości płynnych w sieci kanalizacyjnej mieszkańcy zapłacą 2,40 zł netto za 1 m3 a za odbiór ze zbiorników bezodpływowych - 4,50 za 1 m3.

Przyznano także dotację w wysokości 7.641 zł Parafii Św. Jadwigi w Ostroszowicach na wymianę głównych drzwi do kościoła będącego zabytkiem. Suma ta stanowi 80% wnioskowanej przez parafię kwoty.

Ponadto uchwalono zasady usytuowania na terenie gminy Dzierżoniów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

powrót do poprzedniej strony