Strona główna

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-03-27

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje mieszkańców gminy Dzierżoniów, że w terminie od 27.03.2013r. do 18.10.2013r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przyznawanie dotacji odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXII/252/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów.

Warunkiem otrzymania dotacji jest spełnienie kryteriów określonych w załączniku nr 1 do uchwały oraz:

 • złożenie kompletnego wniosku (załącznik nr 2 do uchwały) o dofinansowanie przedsięwzięcia (wniosek dostępny jest również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów ul.Piastowska 1). Do wniosku w zależności od rodzaju i wielkości oczyszczalni ścieków należy dołączyć:
  • pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Dzierżoniowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę,
  • kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
  • pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Dzierżoniowskiego jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, zgodnie ze szczegółowymi przepisami,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (np.: akt notarialny, odpis z KW, wypis z rejestru gruntów),
  • mapę z naniesioną lokalizacją obiektu,
 • podpisanie umowy na dofinansowanie,
 • wykonanie przydomowej oczyszczalni w terminie do 15.11.2013r.
 • zameldowanie w danej nieruchomości w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy oczyszczalni ścieków,
 • niezaleganie z płatnościami wobec Gminy Dzierżoniów na dzień składania wniosku.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów (brutto) na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej poszczególna liczbę osób, lecz nie więcej niż:

 • do 6 osób - 3 500 zł,
 • od 7 do 8 osób - 4 000 zł,
 • od 9 do 12 osób - 7 000 zł,
 • od 13 do 16 osób - 7 500 zł,
 • od 17 do 25 osób - 9 000 zł,
 • od 26 do 32 osób - 10 300 zł,
 • od 33 do 40 osób - 11 400 zł,
 • od 41 do 50 osób - 12 500 zł,
 • od 51 do 60 osób - 13 600 zł,
 • od 61 do 80 osób - 18 000 zł,
 • od 81 do 100 osób - 22 400 zł,
 • od 101 do 120 osób - 24 200 zł,
 • od 121 do 140 osób - 26 500 zł,
 • powyżej 141 osób - 29 000 zł.
Dofinansowanie przyznane zostanie według następujących kryteriów:
 1. kompletność wniosku,
 2. kolejność złożenia wniosku,
 3. wysokość środków finansowych w budżecie gminy.

Szczegółowych informacji dotyczących udzielania dotacji można uzyskać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Gminy Dzierżoniów pok. 122 lub tel. 74 832 56 86 lub 74 832 56 83.

powrót do poprzedniej strony