AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-04-05

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Książnica

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów
2019-04-05

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych

grafika-Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Turystyki i krajoznawstwa", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" i "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych