AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-03-04

Nowy system odbierania i zagospodarowania odpadów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) rady gmin członkowskich ZGPD-7: Miejskiej Dzierżoniów, Dzierżoniów i Niemcza, podjęły w grudniu 2012 r. uchwały określające kształt nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać od 01.07.2013 r.

Zmiany systemu w gospodarce odpadami komunalnymi.

  • Od 1 lipca 2013 roku opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi kierowane będą do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7.
  • Obowiązek uiszczenia stosownej opłaty spoczywać będzie na osobie lub firmie składającej stosowną deklarację.
  • Wypełnione deklaracje należy składać w budynku siedziby Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego 58-200 Dzierżoniów ul.Świdnicka 38 - w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego na parterze budynku, pokój nr 1 lub w pokoju nr 203, II pietro.
  • Obowiązek złożenia stosownej deklaracji wskazującej ilość osób zamieszkałych w nieruchomości spoczywa na właścicielu nieruchomości lub osobach zamieszkujących nieruchomość na podstawie innych uregulowań prawnych - np. umowy dzierżawy, lub najmu.
  • Nowy system dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, jak np. sklepy, zakłady usługowe, zakłady przemysłowe, szkoły itp., obowiązywać będzie dotychczasowy system, w którym właściciel nieruchomości podpisuje indywidualną umowę z firmą odbierającą odpady.
  • Właściciele nieruchomości zamieszkałych którzy posiadają podpisaną umowę cywilnoprawną na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem komunalnym zobowiązani są do rozwiązania przedmiotowych umów ze skutkiem na dzień 1 lipca 2013roku.
  • Termin składania deklaracji upływa z dniem 15 marca 2013r.
  • W przypadku nie złożenia deklaracji opata zostanie naliczona w drodze decyzji administracyjnej.
  • Stawka miesięczna (na jednego mieszkańca) opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi: 10,50 zł gdy jest prowadzona selektywna zbiórka i 13,00 zł przy braku selektywnej zbiórki.

Do pobrania:

powrót do poprzedniej strony