AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-03-04

XXXIV sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 28 lutego 2013r. w sali narad Urzędu Gminy odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem przewodnim posiedzenia było rolnictwo i ochrona środowiska na terenie gminy Dzierżoniów.

Na początku obrad zastępca wójta Jolanta Zarzeka przedstawiła radnym Justynę Kaczorowską, nowego dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów, która pełni tę funkcję od 1 lutego 2013r. Następnie radni, po przyjęciu porządku obrad oraz protokołów z poprzednich sesji, wysłuchali wystąpień zaproszonych na sesje gości.

Jako pierwszy głos zabrał Lesław Wołcz kierownik projektu scalania gruntów obrębu Dobrocin. Zapoznał on radnych z założeniami, przebiegiem, trudnościami ale, przede wszystkim, z planowanymi efektami prowadzonych prac scaleniowych. W tym miejscu obrad zastępca wójta Jolanta Zarzeka podkreśliła wielką rolę pani Grażyny Ziernik radnej Rady Gminy i jednocześnie sołtysa Dobrocina. Bez jej zaangażowania, poświęcenia, uporu i wytrwałości w dążeniu do celu, projektu scalenia nie udałoby się zrealizować. Następnie w krótkiej prezentacji działania oraz podejmowane inicjatywy przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przedstawiła zastępca dyrektora DODR-u Magdalena Rumiancew-Wróblewska. Swoje wystąpienie miał również Ryszard Hubisz, przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Dzierżoniowie, który przekazał zebranym informacje na temat pracy i realizowanych zadań przez doradców na terenie naszego powiatu. Tę cześć obrad zakończył raport Mariusza Zawiły, kierownika Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy z zadań melioracyjnych wykonanych na terenie gminy Dzierżoniów w roku 2012.

W drugiej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2013,
  • wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierżoniów,
  • zmiany uchwały Nr LI/434/10 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mościsko"

Sesję zakończyły informacje zastępcy wójta gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach, interpelacje oraz zapytania radnych.

XXXIV sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXIV sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXIV sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXIV sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony