AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-12-27

Budżet na rok 2013 uchwalony

aktualności Gmina Dzierżoniów

W przedświąteczny czwartek 20 grudnia 2012r. w sali wiejskiej w Mościsku odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. W obradach Sesji udział wzięli: Marian Kowal Członek Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, Mariusz Pach Zastępca Burmistrza Bielawy, Piotr Furtak Prezes ZGPD-7, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu Gminy, a także sołtysi z terenu gminy.

W pierwszej części obrad radni wysłuchali wystąpienia Zastępcy Burmistrza Bielawy, który omówił projekt rozwoju transportu publicznego na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż centralnego systemu sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji oraz monitoringu. Rada Gminy wyraziła zainteresowanie przystąpieniem i realizacją tego projektu na terenie gminy Dzierżoniów.

Jednak głównym punktem obrad było głosowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2013-2025 oraz uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2013. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz stanowiska Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dzierżoniów, radni w głosowaniu w/w uchwały przyjęli jednogłośnie. W dalszej części obrad Rada Gminy przyjęła także uchwały w sprawach:

 • zmian w statucie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 - Prezes Zarządu Związku ZGPD-7,
 • regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 • górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ,
 • wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiejskiej Dzierżoniów",
 • podziału gminy Dzierżoniów na stałe obwody głosowania,
 • wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku,
 • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2012,
 • zmiany Uchwały Nr XXIX/223/12 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przejęcia od Powiatu Dzierżoniowskiego zadania polegającego na budowie chodnika we wsi Tuszyn i współfinansowania tego zadania,
 • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tuszyn,
 • uchylenia Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów,
 • uchylenia Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Książnica,
 • planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2013,
 • zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa ustanowionego za pomnik przyrody.

Po obradach Sesji radni oraz goście wizytowali budowę Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku. Już wkrótce Biblioteka Publiczna przeprowadzi się do nowych pomieszczeń a społeczność lokalna i gminna wzbogaci się o nową salę i pomieszczenia dla organizacji społecznych działających w Mościsku. Po powrocie na salę wiejską odbyła się miła uroczystość. Z rąk naszych władz kolejne gratulacje oraz kwiaty za zdobycie tytułu "Wolontariusza Roku 2012" otrzymała Edyta Mulka-Gonera, a Jolanta Pindera za wyróżnienie w tym samym konkursie. Dzięki takim osobom jak Panie Edyta i Jolanta nasz gminny kawałek świata staje się lepszy.

Następnie wszystkich zebranych w świąteczny nastrój wprowadziły jasełka przygotowane i przedstawione przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku pod kierownictwem Pani Henryki Latacz. Po przedstawieniu wszyscy obecni zostali zaproszeni przez panie z Koła Gospodyń Domowych na spotkanie, gdzie przy stole wigilijnym była chwila aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i spróbować wyśmienitych potraw wigilijnych. Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Powązka oraz Wójt Marek Chmielewski złożyli wszystkim mieszkańcom gminy najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tej wyjątkowej sesji serdecznie dziękujemy.

Budżet na rok 2013 uchwalonyBudżet na rok 2013 uchwalonyBudżet na rok 2013 uchwalonyBudżet na rok 2013 uchwalonyBudżet na rok 2013 uchwalony
powrót do poprzedniej strony