Strona główna

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Dzierżoniów 2012/2013

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-11-09

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Dzierżoniów 2012/2013

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2012/2013 na terenie gminy Dzierżoniów.

 1. Utrzymaniem chodników przylegających do dróg zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2001 Nr 100 poz.1085 z późniejszymi zmianami) zajmują się właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się cześć drogi publicznej służącej do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 2. Utrzymanie dróg gminnych: Będzie przeprowadzane na zasadzie pogotowia tj. na konkretne zgłoszenie osobom dyżurującym (pracownikom urzędu), które bezzwłocznie będą przekazywać informacje o konieczności podjęcia konkretnych działań, wykonawcy odpowiedzialnemu za fizyczne utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013. Założono, że planowany termin realizacji niniejszego utrzymania obejmować będzie termin do 15.04.2013r., a zadanie obejmuje zwalczanie śliskości zimowej poprzez:
  • odśnieżanie nawierzchni dróg gminnych,
  • uszarstnianie nawierzchni dróg gminnych,
  • odśnieżanie z jednoczesnym uszarstnianiem nawierzchni dróg gminnych.
  Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej będą prowadzone tygodniowe dyżury przy koordynowaniu i nadzorowaniu prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Miejscem wykonywania prac utrzymaniowych są: drogi gminne w rozumieniu ustawy z dn. 21.03.1985r o drogach publicznych i inne drogi w tym agencyjne. Szacunkowa długość wszystkich dróg to 59,84 km. Pracownicy Urzędu Gminy będą dyżurować pod numerami telefonów: stacjonarny 74-8325689; komórkowy 504-898-096.

 3. Utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Dzierżoniów w sezonie 2012/2013 zajmować się będą wytypowani pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych pod telefonem stacjonarnym 74-8313129 lub komórkowymi 607-448-863; 607-448-862; 609-990-961.

powrót do poprzedniej strony