AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-10-29

XXVII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

25 października 2012r. w sali narad Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyło się posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy. Tematem przewodnim obrad był "Raport z działalności placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2011/2012".

Jednakże po otwarciu obrad, przyjęciu porządku oraz protokołu z poprzedniej XXVI Sesji nastąpił bardzo uroczysty moment. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Agata Dziedzic-Nowak odczytała informację o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzierżoniów, które odbyły się 23 września 2012r. W wyniku wyborów Radnym Rady Gminy Dzierżoniów wybrany został Pan Tomasz Włodek, który otrzymał zaświadczenie o wyborze na radnego oraz złożył uroczyste ślubowanie. Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka oraz Wójt Gminy Marek Chmielewski wręczyli Radnemu Tomaszowi Włodkowi list gratulacyjny oraz złożyli życzenia siły i wytrwałości w pracy samorządowej na rzecz dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny.

Następnie Radni wysłuchali wystąpienia oraz obejrzeli prezentację "Raportu z działalności placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2011/2012" przygotowaną i przedstawioną przez Panią Krystynę Skowrońską, Inspektora ds. Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów. Raport stwierdza, że Gmina Dzierżoniów w dalszym ciągu prowadzi inwestycje mające na celu poprawę warunków organizacyjnych w prowadzonych placówkach oświatowych. W gminnych placówkach pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która oprócz wypełniania zadań dydaktyczno-wychowawczych dba wraz z pracownikami administracyjno-obsługowymi aby nasze szkoły były bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne uczniom. Wydatkowane przez Gminę środki finansowe gwarantują tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy oraz pozwalają na wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i prowadzenie innowacji pedagogicznych. Wszystko to razem sprawia, że Gmina Dzierżoniów jako organ prowadzący placówki oświatowe prawidłowo realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, oraz racjonalnie i rozważnie gospodaruje środkami budżetowymi (subwencja oświatowa pokrywa około 50% ponoszonych przez Gminę wydatków oświatowych). Wszystkie działania podejmowane przez władze Gminy Dzierżoniów mają na celu realizację zadań strategicznych i uwzględniają realne możliwości budżetowe gminy. Gorąca dyskusja po zakończeniu prezentacji jest dowodem troski naszych Radnych o przyszłość oświaty na terenie naszej gminy.

W dalszej części obrad Radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr II/13/10 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie powołania Komisji ds. Ładu i Porządku Rady Gminy Dzierżoniów,
 • zmiany Uchwały Nr III/26/10 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżoniów,
 • podziału Gminy Dzierżoniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
 • określenia stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości,
 • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2012,
 • zmiany Uchwały Nr 7/49/07 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Plan Urządzeniowo - Rolny Gminy Dzierżoniów",
 • określenia wzoru formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym,
 • dokonania zmian własnościowych w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierżoniów położonych w obrębie Dobrocin,
 • nadania nazw ulic,
 • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów,
 • zmian w statucie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego,

Następnie Radni wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Dzierżoniów z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Dzierżoniów oraz pracowników Urzędu Gminy.

Obrady zakończyły tradycyjnie informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał, wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania Radnych.

XXVII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXVII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXVII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXVII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony