AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-08-31

X sesja Rady Gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 30 sierpnia 2007r. w "Domku Myśliwskim" w Jodłowniku, odbyła się dziesiąta w tej kadencji Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Podjęto uchwały w sprawach:

  • uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenno Gminy Dzierżoniów" (objęcie studium kolejnych miejscowości: Mościsko, Nowizna, Dobrocin, Uciechów i Roztocznik). W tej chwili gmina dysponuje studium na powierzchni 64 % .
  • przyjęcia statutów sołectw
  • przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mościsku
  • pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej (ul. Stawowa w Ostroszowicach) i zmiana jej na drogę wewnętrzną
  • powołania zespołu ds. wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
  • ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2007 rok w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
  • zbycia nieruchomości Rynek 55, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów
  • podwyższenia bonifikaty z 50% do 95% od ceny sprzedaży nieruchomości zabytkowej w Książnicy 30
  • nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej (Piastowska 1 w Dzierżoniowie) stanowiącej własność Powiatu Dzierżoniowskiego z przeznaczeniem na nową siedzibę władz gminy.
  • zmiany w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2007
Ponadto Rada Gminy Dzierżoniów przedstawiła stanowisko w sprawie poparcia inicjatywy użyczenia przez Gminę Dzierżoniów sprzętu medycznego Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Piasecki, Koselski - Partnerska Spółka Lekarska" w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 53

Natomiast Rada Sołecka z Jodłownika dokonała prezentacji zorganizowanych przez siebie dwutygodniowych półkolonii dla dzieci w Jodłowniku - "Latawcowej Sowiostrady", projektu dofinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i gminę Dzierżoniów (z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi).

Dokonano także oceny stanu technicznego oczyszczalni ścieków na terenie FTC Jodłownik i płynących z tego tytułu zagrożeń dla mieszkańców. Ponadto sprawdzono stan techniczny "Domku Myśliwskiego" oraz rozważono możliwości uruchomienia w nim świetlicy środowiskowej.

powrót do poprzedniej strony