AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-04-03

XXI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 29 marca 2012r. w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się XXI Sesja rady Gminy. Tym razem głównym przedmiotem obrad było rolnictwo i ochrona środowiska w gminie.

W obradach udział wzięli także zaproszeni goście: Marian Kowal członek Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Krzysztof Brzozowski prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z/s w Świdnicy.

Po otwarciu Sesji i przyjęciu porządku Przewodniczący Rady Grzegorz Powązka udzielił głosu Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, która przedstawiła wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy. W wyborach tych mandat Radnego Gminy Dzierżoniów zdobył Krzysztof Twardak. Nowo wybrany Radny złożył ślubowanie, otrzymał zaświadczenie o wyborze na radnego wraz z gratulacjami od Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy i pozostałych radnych.

W dalszej części obrad przedstawiciel Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" zaprezentował zebranym "Strategię Energetyczną" przygotowaną dla gminy Dzierżoniów, pokazując kierunki rozwoju tej dziedziny na terenie gminy. Następnie Kamila Zawadzka - Inspektor ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów omówiła zasady nowego systemu gospodarki odpadami w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazując na zadania stojące przed Radą Gminy (podjęcie stosownych uchwał), które staną się podstawą gospodarki odpadami na terenie gminy od 1 lipca 2013r.

Następnie Rada przyjęła między innymi uchwały w sprawie:
  • wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Gminy Dzierżoniów,
  • zmian w uchwałach dotyczących składu Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Komisji ds. Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy,
  • zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy,
  • przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dzierżoniów" w obrębie wsi Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica i Jędrzejowice,
  • przejęcia od powiatu Dzierżoniowskiego zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 3006 D w Ostroszowicach wraz z miejscami postojowymi,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2012- 2012,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2012,
  • funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.

Obrady Sesji zakończyły informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

XXI Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXI Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXI Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony