Strona główna

"Rewolucja Śmieciowa", czyli nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-03-15

"Rewolucja Śmieciowa", czyli nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od wielu lat Polska boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne, dotychczasowy system nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego zdecydowano się na reformę systemu gospodarki odpadami komunalnymi tzw. "rewolucję śmieciową".

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jest to czas na wprowadzenie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej 1 lipca 2013 r. zaczął on działać. Do tego czasu rada gminy zobowiązana jest podjąć szereg uchwał, które staną się podstawą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Jedną z podstawowych uchwał podjętych przez redę gminy będzie uchwała w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą zobowiązani uiszczać na rzecz gminy właściciele nieruchomości. Dzięki pobieranej stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci ani do lasu ani do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach.

Rada gminy podejmuje decyzję w jaki sposób ustalona zostanie stawka za gospodarowanie odpadami odebranymi tj.: wg liczby mieszkańców lub wg ilości zużytej wody lub powierzchni lokalu mieszkalnego lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego. Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości. Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, miejsce i terminy ich składania, a także termin złożenia pierwszej deklaracji zostaną określone w drodze uchwały rady gminy.

W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie, co wiąże się z tym, że wszyscy mieszkańcy gminy zostaną objęci zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych.

Informacja o tym, kiedy nowy system zacznie działać na terenie gminy Dzierżoniów zostanie podana do publicznej wiadomości, odpowiednio wcześniej, tak aby właściciele nieruchomości, którzy dotychczas zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych, mieli czas na ich rozwiązanie z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w ww. umowach, w celu uniknięcia wnoszenia "podwójnej" opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

Urząd Gminy Dzierżoniów na bieżąco będzie informować mieszkańców o wszystkich szczegółach związanych z wprowadzaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Należy jednak zaznaczyć, iż do czasu wprowadzenia nowego systemu wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania umowy na odbieranie odpadów komunalnych, zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, i przechowywania jej oraz dowodów płacenia za wykonywane usługi za okres min. 12 m-cy. Posiadanie umów i rachunków podlega kontroli przez Urząd Gminy Dzierżoniów.

Podpisując umowę z firmą wywozową warto upewnić się, czy posiada ona wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Urząd Gminy Dzierżoniów.

Poniżej przedstawiamy dane firm wywozowych, które posiadają stosowne zezwolenia i aktualnie prowadzą działalność na terenie gminy Dzierżoniów, tj.:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74/833-49-31;
  • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Bielawska 15 B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-33-18;
  • Zakład Usług Komunalnych - Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel.74/836-53-50.

powrót do poprzedniej strony