AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-01-10

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

aktualności Gmina Dzierżoniów

W styczniu, lutym i marcu 2012r. matki, ojcowie oraz opiekunowie faktyczni dziecka niepełnosprawnego, którzy są uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego, otrzymają dodatkową pomoc finansową w wysokości 100 zł miesięcznie.

Taką zmianę przewiduje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozporządzenie, przewiduje, że dodatkowa pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekun będzie jednak musiał złożyć nowy wniosek do tego specjalnego dodatku, bo gmina nie przyzna go z urzędu wszystkim uprawnionym do tego osobom.

Wnioski należy składać w terminie do 31 stycznia 2012r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka. W przypadku gdy świadczenie zostanie przyznane po tym dniu, opiekun będzie mógł wystąpić o dodatkowe pieniądze w ciągu 7 dni od daty, w której decyzja o przyznaniu świadczenia stanie się ostateczna. Wniosek złożony po tych terminach będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 pok. 102 oraz pod nr tel 74 832-56-62

powrót do poprzedniej strony