Strona główna

Prace melioracyjne na terenie Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-12-12

Prace melioracyjne na terenie Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych jest jednym z głównych warunków prawidłowej uprawy roślin, ale również zapobiega negatywnym skutkom wynikającym z nadmiaru wód opadowych. Dlatego co roku wykonywanych jest wiele prac związanych z ich prawidłowym utrzymaniem.

Na terenie Gminy Dzierżoniów jest 258 km rowów melioracyjnych, z których ok. 30% jest własnością Gminy. Pozostałe znajdują się na terenach prywatnych.

W bieżącym roku Gmina Dzierżoniów wraz z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie realizowała od 1 lipca do 30 listopada 2011r. program "Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i ochrony przeciwpowodziowej". W ramach tego programu zatrudnione zostały cztery osoby z terenu gminy Dzierżoniów, które przez pięć miesięcy wykonywały roboty konserwacyjne polegające m. in. na wykaszaniu porostów traw ze skarp i dna cieków, wycinaniu krzaków wzdłuż koryt, czyszczeniu z naniesionych śmieci i gałęzi, usuwaniu namułu, naprawie uszkodzonych skarp oraz czyszczeniu przepustów na ciekach wodnych. Wykonanie tych zabiegów zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na terenach rolnych naszej gminy, zapewni prawidłową gospodarkę wodną w zlewniach oraz poprawi drożność urządzeń melioracji szczegółowych poprzez zapewnienie z nich odpływu. W ramach programu dokonano konserwacji cieku: Krzywula, obręb Roztocznik i Czarna Woda, obręb Jędrzejowice na odcinku ponad 3000 m. Ponadto wyczyszczono prawie 1200 m rowów w miejscowościach Uciechów, Tuszyn i Włóki. Łączny koszt robót wykonanych przez zatrudnionych w ramach robót publicznych wyceniono na ok. 46 000 zł.

Ale to nie wszystkie prace z zakresu gospodarki wodnej jakie zostały w tym roku wykonane. W sierpniu br. miał miejsce odbiór zadania pn.: "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów". Dzięki dotacji w wysokości 39 200 zł uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na terenie gminy udało się wykonać konserwację ponad 3000 m rowów melioracyjnych znajdujących się w obrębach Włóki, Tuszyn i Kiełczyn. Prace wykonała firma "EKO-MEL" s.c. z Dzierżoniowa.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Uciechów mechanicznie wyczyszczono i udrożniono ponad 2000 m rowów melioracyjnych, leżących w obrębie wsi. Zapotrzebowanie na prace melioracyjne jest nadal ogromne. Rolnicy na bieżąco zgłaszają potrzeby w tym zakresie. Aby temu sprostać w budżecie gminy na 2012 rok znacznie zwiększono środki finansowe na to zadanie. Środki te wynoszą 145 tys. złotych i stanowią równowartość 10% planowanych przychodów z podatku rolnego. Zostaną one wydatkowane na prace utrzymaniowe oraz remontowe przepustów, rowów itp.

Wykonanie prac melioracyjnych to typowe zadanie spółek wodnych. Zarejestrowana na terenie gminy Dzierżoniów spółka wodna od wielu lat nie funkcjonuje i obecnie jest w fazie likwidacji. Mamy nadzieję, że w roku 2012 powstanie nowa spółka wodna, która zgodnie z ustawą Prawo wodne będzie realizowała zadania melioracyjne oraz, co bardzo ważne, będzie pozyskiwała dodatkowe środki finansowe na ten cel. Urząd Gminy Dzierżoniów deklaruje pomoc organizacyjną oraz finansową wynikającą z udziału w powierzchniach rolnych.

Prace melioracyjne na terenie Gminy DzierżoniówPrace melioracyjne na terenie Gminy DzierżoniówPrace melioracyjne na terenie Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony