AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-07-11

Opłaty za nieczystości

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wysokość stawek ustalona została w oparciu o dane przekazane przez jednostki wywozowe. Zastosowano niższą stawkę w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Na sesji w dniu 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr IX/76/07 Rada Gminy ustaliła górną stawkę opłat ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w wysokości 72 zł za 1 m3 odebranych odpadów. Natomiast górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi 50 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to górna stawka opłat, wynosi 55 zł za 1 m3 odebranych odpadów.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli ww. umów, gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Wójt gminy wydaje z urzędu decyzję (na okres jednego roku), w której ustala m.in. obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z zastosowaniem ustalonych przez radę stawek.

Opłaty powyższe są przychodem gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

powrót do poprzedniej strony