AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-07-04

Renta Planistyczna

aktualności Gmina Dzierżoniów

Renta planistyczna jest to opłata pobierana przez gminę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłatę taką wprowadzono zapisem art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2007r. ( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zmianami) którego brzmienie jest następujące :

„Jeżeli w zawiązku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.”
Pobieranie RENTY PLANISTYCZNEJ jest ograniczone w czasie. Obowiązek naliczania i pobierania tej opłaty powstaje wówczas, gdy zbycie nieruchomości następuje w ciągu 5 lat od dnia, kiedy plan miejscowy lub jego zmiana stały się obowiązujące czyli stały się przepisem prawa miejscowego.

cały artykuł

powrót do poprzedniej strony