AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-09-20

Dotacje na usuwanie azbestu

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 02.08.2011r. został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7 "Regulamin finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin zrzeszonych w związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7".

Regulamin został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wszedł w życie 9 września 2011 r. W dniu 12 września 2011 r. Związek Gmin otrzymał informację o przyznaniu dotacji na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w kwocie 170 tys. zł. Łącznie z wkładem własnym Związku, na usuwanie azbestu w latach 2011 - 2012 zostanie przeznaczonych 200 tys. zł.

W związku z powyższym, zainteresowane osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, gminne jednostki organizacyjne będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Gmin mogą składać wnioski o dofinansowanie na usuwanie azbestu do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, II piętro, pok. 203.

Wniosek o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub przez pełnomocnika, przy czym wraz z wnioskiem należy wówczas złożyć pełnomocnictwo. Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - kserokopia aktualnego wypisu z rejestru gruntów, nie starsza niż 3 miesiące. Dokument można pobrać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, pok. 3. (mapa zasadnicza do celów opiniodawczych, którą można pobrać z wypisem będzie przydatna do zgłoszenia robót budowlanych).
  • potwierdzenie zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektów budowlanych azbestu dokonanego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, II piętro.(zgłoszenie robót budowlanych z pieczątką wpływu do wydziału Architektury Starostwa). Załącznikiem do zgłoszenia jest: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - wzór (do wypełnienia niezbędny jest dokument potwierdzający tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nr aktu notarialnego i księgi wieczystej, dane i podpisy wszystkich współwłaścicieli), oraz mapa zasadnicza z naniesioną lokalizacją obiektu, z którego usuwany będzie azbest. Zgłoszenie robót budowlanych nie jest wymagane w przypadku ubiegania się o pomoc w usunięciu zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2012 r. Całkowite zakończenie zadania nastąpi 30 listopada 2012 r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. Pierwszeństwo dotyczyć będzie osób fizycznych ujętych w rejestrze Związku Gmin oraz podmiotów ujętych w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest - WBDA.

Koszt zadania będzie obejmował demontaż wyrobów azbestowych, oczyszczenie terenu z azbestu oraz transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Finansowaniu podlegać będzie 100 % kosztów zadania, z zastrzeżeniem, że maksymalna dla każdej nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania wynosi 10 000 zł. Szacuje się, że ta kwota pozwoli na usunięcie azbestu z dachu o powierzchni ok. 500 m2.

Zadanie będzie realizowała firma wybrana w przetargu przez Związek ZGPD7. Warunki i termin realizacji prac zostaną określone w trójstronnej umowie pomiędzy Związkiem Gmin, firmą i Wnioskodawcą. Ostateczny koszt zadania dla poszczególnych nieruchomości zostanie określony na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

Więcej informacji dotyczących realizacji zadania można uzyskać w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego lub pod nr tel. 74 831 50 02.

Do pobrania:

powrót do poprzedniej strony