AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-08-30

Certyfikat ISO-9001:2009 dla Urzędu Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 25 sierpnia 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Po otwarciu i rozpoczęciu obrad przewodniczący Rady Gminy przywitał zaproszonych gości. Do udziału w obradach zaproszeni zostali m.in. Senator RP Pan Stanisław Jurewicz, Poseł na Sejm PR Pan Tomasz Smolarz, Radna Sejmiku Dolnośląskiego Pani Dorota Gromadzka oraz Burmistrz Dzierżoniowa Pan Marek Piorun. Po przedstawieniu porządku obrad zebrani radni przyjęli protokół Nr XII/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Kolejnym, bardzo miłym i ważnym, punktem w obradach było uroczyste przekazanie na ręce Wójta Gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego przez panią Urszulę Parulską przedstawicielkę Polskiej Izby Handlu Zagranicznego certyfikatu zarządzania jakością ISO-9001:2009 wraz z listem gratulacyjnym wystosowanym przez Pana Tadeusza Buchacza Członka Zarządu Umbrella Consulting Sp. z o.o., której pomoc doradcza zaowocowała wdrożeniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Dzierżoniów. Gratulacje i słowa uznania z tej okazji wyrazili również zaproszeni na obrady Sesji goście.

W dalszej części obrad Panie Elżbieta Kędzierska-Dydo oraz Jolanta Stawarz w odebrały powołania na stanowisko dyrektorów: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie i Gimnazjum Gminnego im. ks. Jana Melca w Dzierżoniowie. Obie panie przez kolejną kadencję będą zarządzać wyżej wymienionymi placówkami.

Następnie Kierownik Referatu Inwestycji pani Ewa Chryczyk przestawiła stan zaawansowania inwestycji realizowanych przez Gminę Dzierżoniów w bieżącym roku.

Radni podjęli także uchwały w sprawie:

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowizna,
  • aneksu nr 7 do Porozumienia z dn. 02.04.2009 o współdziałaniu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki",
  • zamiany działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów na działkę gruntu stanowiącą własność pana Marka Raka,
  • zatwierdzenia zmiany Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Owiesno,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP,
  • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2011,
  • przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za pierwsze półrocze roku budżetowego, wyrażenia zgody na zwiększenie środków Funduszu Sołeckiego dla sołectw: Mościsko, Ostroszowice, Piława Dolna i Uciechów na rok 2012,

W obradach Sesji uczestniczyli również przedstawiciele firmy Conerga, którzy zapoznali się ze stanowiskiem Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie budowy farm wiatrowych na terenie Gminy.

Końcowym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje. Po ich przedstawieniu obrady XIV Sesji Rady Gminy Dzierżoniów zostały zakończone.

Certyfikat ISO-9001:2009 dla Urzędu Gminy DzierżoniówCertyfikat ISO-9001:2009 dla Urzędu Gminy DzierżoniówCertyfikat ISO-9001:2009 dla Urzędu Gminy DzierżoniówCertyfikat ISO-9001:2009 dla Urzędu Gminy DzierżoniówCertyfikat ISO-9001:2009 dla Urzędu Gminy DzierżoniówCertyfikat ISO-9001:2009 dla Urzędu Gminy DzierżoniówCertyfikat ISO-9001:2009 dla Urzędu Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony