AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-29

Informacja - Spis Powszechny

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. (według stanu na dzień 31 marca 2011r.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2011.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych.
Spis obejmie:

  • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  • mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
  • osoby niemające miejsca zamieszkania

Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu.

Metody zbierania danych spisowych
Dane od respondentów zbierane będą poprzez:

  • Samospis internetowy, który rozpocznie się już pierwszego dnia spisu, tj. 1 kwietnia i potrwa do 16 czerwca 2011 r. Metoda ta jest najdogodniejszą metodą spisywania dla respondentów. Osoby posiadające dostęp do Internetu będą mogły, po wprowadzeniu loginu i hasła, uruchomić formularz elektroniczny dla danego gospodarstwa z wypełnionymi częściowo danymi. Dane te można będzie zweryfikować, a cały formularz uzupełnić o brakujące informacje. Formularz będzie można wypełniać etapami, ale nie dłużej niż przez 14 dni od zalogowania. Będzie on dostępny na stronie www.spis.gov.pl.
  • Wywiad telefoniczny, który będzie realizowany w dniach od 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca 2011 r. przez ankieterów statystycznych przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji call center. Ankieter telefonując do respondentów powinien, w celu uwiarygodnienia swojej osoby, podać dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny oraz urząd statystyczny, do którego należy).
  • Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego - zostanie przeprowadzony w dniach od 8 kwietnia i potrwa do 30 czerwca 2011 r. z respondentami, od których nie udało się zebrać informacji metodami opisanymi wyżej. Rachmistrz przeprowadzi bezpośredni wywiad z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym typu hand-held.

Tajemnica statystyczna

Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych, są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Zebranych danych rachmistrz nie może kopiować, upubliczniać ani udostępniać innym osobom. Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej. Informacje zebrane w spisie będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

Każdy rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią Urzędu Statystycznego podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego. Ponadto tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP2011 lub do Gminnego Biura Spisowego 74 832 56 86.

Na potrzeby Spisu od 1 kwietnia br. będzie dostępna infolinia NSP 2011:

  • 800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
  • 22 44 44 777 - numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Informacje o spisie można uzyskać również w Gminnym Biurze Spisowym pod numerem tel. 74 832 56 86, oraz na stronach internetowych www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl.

powrót do poprzedniej strony