AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-06-05

Można zgłaszać kandydatów na ławników

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rada Gminy Dzierżoniów , informuje , że do dnia 30.06.2007r można zgłaszać kandydatów na ławników.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich . Ławnik musi być nieskazitelnego charakteru. Dodatkowo kandydat powinien mieć ukończone 30 lat i pracować lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Kandydat na ławnika musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa , z wyłączeniem partii politycznych. Może ich zgłosić też 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Dzierżoniów; adres: 58-200 Dzierżoniów ul: Szkolna nr 14 (pok. Nr 8 Pani Barbara Kaliska).

Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu /www.ms.gov.pl/.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
  1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  2. informacje z Krajowego Rejestru Karnego
  3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
  4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

powrót do poprzedniej strony