Strona główna

Działalność sportowa na terenie Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-01-31

Działalność sportowa na terenie Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 27 stycznia 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się V sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem przewodnim była działalność sportowa na terenie gminy.

W obradach sesji udział wzięli przedstawiciele klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Dzierżoniów: dwukrotna Mistrzyni Świata w wyścigach wózków sportowych Teresa Starzec, Vice Prezes ds. Szkoleniowych Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate KYOKUSHIN Marcin Staściuk, Prezes Zarządu Ludowego Klubu Sportowego OGNIWO Jarosław Pawlaczek, Wiceprezes "Victorii" Tuszyn Jerzy Śliżewski.

Warto dodać, że także w samej Radzie zasiadają osoby zaangażowane w działalność sportową w naszej gminie: Józef Świtalski Prezes "Victorii" Tuszyn, Ryszard Marian Nowak Prezes Klubu "Koliber" Uciechów i jednocześnie Prezes Zrzeszenia Ludowych Klubów Sportowych Gminy Dzierżoniów, Piotr Śliwa Wiceprezes "Błękitnych" Owiesno.

Relację z działalności sportowej w roku 2010 przedstawił Adam Wolniak Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów. W przedstawionej prezentacji zawarte zostały informacje o formach działalności sportowej, ofercie sportowej klubów, kosztach, inwestycjach i modernizacji bazy sportowej oraz nowych sposobach wspierania działalności sportowej na terenie gminy(zatrudnienie dwóch animatorów sportu na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012", współfinansowanie pracy trenera w ramach programu "organizator sportu dzieci i młodzieży na terenach wiejskich", stypendium sportowe dla zawodników mieszkańców gminy osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie. Podkreślone zostały sukcesy klubów oraz poszczególnych zawodników ale także trudności i przeszkody w codziennej działalności sportowej. W dyskusji, która wywiązała się po zakończeniu prezentacji podkreślano coraz trudniejszą sytuację finansową klubów i konieczność stałej modernizacji bazy sportowej, co w naszej gminie jest systematycznie robione (Centrum Kulturalno- Sportowe w Uciechowie, Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Roztoczniku, kompleks boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Piławie Dolnej oraz plany budowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym w Mościsku).

W dalszej części obrad Radni uchwalili kilka projektów uchwał dotyczących między innymi:

  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
  • wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania,
  • przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów,
  • przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów obręb Książnica",
  • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2011.

Działalność sportowa na terenie Gminy DzierżoniówDziałalność sportowa na terenie Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony