Strona główna

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-27

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Dzierżoniów zaprasza do zgłaszania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie w/w ustawy na 2011 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Komisje konkursowe co do zasady pracować będą w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Osoby przez Państwa wskazane nie muszą być członkami organizacji, lecz w takiej sytuacji muszą zostać upełnomocnione do reprezentowania organizacji w procedurach konkursowych. W skład konkretnej komisji konkursowej nie będą mogli wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą ubiegać się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy Dzierżoniów lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Wójt Gminy Dzierżoniów powoła komisję konkursową nie później niż do dnia dokonania oceny formalnej złożonych ofert.

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko kandydata, adres oraz pełnomocnictwo do reprezentowania danej organizacji pozarządowej w pracach komisji konkursowej) proszę o składanie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów do dnia 17 stycznia 2011r. Komplet dokumentów proszę składać w kopercie, oznaczonej: "Zgłoszenie na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert organizowanym przez Gminę Dzierżoniów na 2011 rok".

powrót do poprzedniej strony