AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-06-22

II tura wyborów 2010

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy w Dzierżoniowie informuje o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 04 lipca 2010r

  1. do spisu wyborców będą dopisywani wyborcy którzy ukończyli 18 lat po dniu 20.06.2010r, a przed dniem 04.07.2010r

  2. osoby które zameldują się na terenie Gminy Dzierżoniów w okresie od 21.06.2010r do 04.07.2010r

  3. osoby przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy
    • przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali
    • żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania
  4. mogą być wpisani do spisu wyborców, składając wniosek w urzędzie gminy na obszarze której przebywa wyborca, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24.06.2010r.

  5. na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem ponownego głosowania, urząd gminy wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w terminie do dnia 02.07.2010r, w godzinach pracy urzędu (do godz. 15:00).

  6. zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę, pod warunkiem podania w upoważnieniu swoich danych (imię, nazwisko, adres, numer pesel, numer dowodu osobistego, podpis) i dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko).

powrót do poprzedniej strony