Strona główna

Wójt Gminy Dzierżoniów otrzymał absolutorium

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-04-30

Wójt Gminy Dzierżoniów otrzymał absolutorium

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 29 kwietnia 2010r. w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyła się LI/10 Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Zanim Radni przystąpili do pracy wysłuchali wraz z zaproszonymi gośćmi montażu słowno-muzycznego pt.: „Jan Paweł II - Papież Miłości” przygotowany przez uczniów Gimnazjum Gminnego im. ks. Jana Melca w Dzierżoniowie pod opieką nauczycielek: Pani Małgorzaty Grzelak i Pani Małgorzaty Klepuszewskiej.

Następnym punktem obrad było przedstawienie przez Wójta Marka Chmielewskiego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

W tej części głos zabrał także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, który w swoim wystąpieniu przedstawił Radzie opinię RIO we Wrocławiu w sprawie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi. Tę część obrad zakończyło głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009. W głosowaniu Radni, co należy podkreślić, jednogłośnie udzielili Wójtowi Markowi Chmielewskiemu absolutorium za rok 2009. Taki wynik głosowania pokazuje dobrą, dająca pozytywne efekty, współpracę Rady Gminy i Wójta oraz dobrą pracę Urzędu Gminy. Potwierdzenie takiej współpracy znajdujemy codziennie w zmieniającym się obliczu gminy Dzierżoniów.

Następnie Rada podjęła wiele ważnych uchwał w tym : w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin oraz Planu Odnowy Miejscowości Książnica i Mościsko.

Rada Gminy przyjęła też jednogłośnie stanowisko w sprawie złego stanu dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gminy Dzierżoniów. Czytamy w nim: „ Z uwagi na zły stan dróg wojewódzkich na terenie Gminy Dzierżoniów, Rada Gminy Dzierżoniów w pełni popiera stanowisko Rady Powiatu Dzierżoniowskiego wyrażone w Uchwale Nr XLIII/273/10 z dnia 2010r. W związku z tym zwracamy się o podjęcie bezzwłocznych działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich użytkowników korzystających z dróg na terenie naszej gminy”.

powrót do poprzedniej strony