Współpraca, partnerstwo, rozwój – wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW

loga projektu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Operacja pn. „Współpraca, partnerstwo, rozwój – wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW” jest realizowana przez gminę Dzierżoniów w partnerstwie z gminą Krobia, Fundacją Ziemi Krobskiej im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa i Biblioteką Publiczną Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta.

Dofinansowanie: 58 633,19 zł

Cel operacji:

Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu szczególnie w obszarze zawiązywania partnerstw lokalnych, poprzez współorganizację i współuczestnictwo w szeregu działań odbywających się na terenie gmin Dzierżoniów i Krobia w okresie od kwietnia do końca października 2020 roku.

Opis projektu:

Pierwszym etapem przedsięwzięcia był wyjazd na teren gminy Krobia. 12 września 2020 r. aktywni mieszkańcy z gminy Dzierżoniów spotkali się w Krobi z partnerami projektu. Uczestniczyli tam w warsztatach, podczas których poznali tradycyjne biskupiańskie stroje ludowe. Zwiedzili również Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi i wzięli udział w zajęciach artystycznych.

Kolejnego dnia mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w mszy św. w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła w Domachowie. Następnie udali się do Biskupiańskiego Gościńca, gdzie odbywały się kolejne warsztaty rękodzielnicze związane z historią Biskupizny.

Kolejnym etapem przedsięwzięcia będzie wizyta mieszkańców gminy Krobia w gminie Dzierżoniów. 23 października 2020 r. partnerzy z Krobi poznają ofertę Uciechowa – „Wioski Dobrego Humoru”. Wezmą udział w warsztatach, przejdą trasą uciechowskiego questu i odwiedzą „Park pod uciechowską lipą”.

Mieszkańcy Krobi będą również uczestniczyć w dorocznym spotkaniu Partnerstwa Lokalnego Gminy Dzierżoniów w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta. Kolejnego dnia udadzą się do Owiesna – „Wsi Okrągłego Zamku”. Wspólnie z mieszkańcami przejdą trasą questu „O zamku w Owieśnie przez Templariuszy zbudowanym”, nauczą się tańca średniowiecznego i strzelania z łuku, a także wezmą udział w warsztatach z wykonywania herbu.

Projekt zakłada również wydanie publikacji, w której zebrana zostanie baza dobrych praktyk dotyczących współpracy partnerstw lokalnych, organizacji pozarządowych, samorządów i innych podmiotów na rzecz rozwoju wsi.

Efekty realizacji operacji:

  • Liczba osób uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, które wymienią się wiedzą i doświadczeniami, przez co zwiększy się ich zainteresowanie we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru w oparciu o współpracę z różnymi podmiotami – 120 osób
  • Liczba osób, których wiedza na temat rozwoju obszarów wiejskich zostanie podniesiona: 120
  • Liczba regionów odwiedzonych w ramach wyjazdów studyjnych – 2
  • Jednym z mierzalnych i natychmiastowych efektów operacji będzie również wydanie publikacji o współpracy partnerstw lokalnych z terenu gmin Dzierżoniów i Krobia – 1000 egzemplarzy
  • Efektem długookresowym, który zostanie osiągnięty w dalszej perspektywie, będzie promocja założeń PROW i KSOW poprzez wydanie publikacji, w których opisane zostaną m.in. najciekawsze inicjatywy i projekty wspierające rozwój obszarów wiejskich.
  • Pozwoli to na zwiększenie wiedzy w zakresie działań realizowanych w ramach PROW, propagowanie działań PROW i KSOW oraz promocję partnerstw lokalnych nie tylko wśród uczestników operacji, ale i innych mieszkańców i podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich.
  • Dzięki udziałowi w operacji jej uczestnicy będą chcieli również na swoim terenie wdrożyć inicjatywy i rozwiązania, z którymi zapoznali się podczas wyjazdów studyjnych. Nabyta wiedza sprawi, że działania i cele, które wcześniej wydawały się dla nich zbyt trudne, staną się realne do osiągnięcia. Wpłynie to na urozmaicenie oferty na terenie gmin-partnerów projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy gmin wiejskich (partnerów projektu): gminy Dzierżoniów, woj. dolnośląskie (45 osób – udział w wyjeździe studyjnym na teren gminy Krobia i 20 osób – udział w wyjeździe studyjnym na terenie gminy Dzierżoniów, łącznie 65 osób) oraz gminy Krobia, woj. wielkopolskie (25 osób – udział w wyjeździe studyjnym na terenie gminy Krobia i 30 osób – udział w wyjeździe studyjnym na terenie gminy Dzierżoniów – łącznie 55 mieszkańców gminy Krobia). Będą to wiejscy liderzy, sołtysi, członkowie organizacji pozarządowych i wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności i przedsiębiorcy angażujący się społecznie. W grupie znajdą się ponadto osoby stawiające pierwsze kroki w budowaniu ofert wiosek tematycznych i pracujące nad poszerzeniem oferty turystycznej, która docelowo będzie sprzyjała rozwojowi przedsiębiorczości na wsi.

Informacje dotyczące realizacji projektu

2020-09-15

Współpraca, partnerstwo, rozwój. Wizyta w gminie Krobia

grafika-Współpraca, partnerstwo, rozwój. Wizyta w gminie Krobia

Lokalni liderzy z gminy Dzierżoniów odwiedzili w dniach 12 - 13 września gminę Krobia (woj. wielkopolskie). Wizyta była pierwszym etapem projektu pn. "Współpraca, partnerstwo, rozwój - wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW", na który nasza gmina pozyskała środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Współpraca, partnerstwo, rozwój. Wizyta w gminie Krobia