Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno - edukacyjna

Projekt pn. "Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partnerzy Projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Pieszyce

Projekt jest realizowany w oparciu o Partnerstwo „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, pełniącego rolę Lidera i Partnerów – jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego będących członkami Stowarzyszenia tj. Gminy: Bielawa, Dzierżoniów, Miejska Dzierżoniów, Pieszyce oraz Powiat Dzierżoniowski. Jego głównym celem jest zapobieganie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny subregionu Sowiogórskiego.

Projekt jest odpowiedzią jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego na zwiększające się ryzyko wyginięcia najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny subregionu Sowiogórskiego. Coraz większe rozproszenie zabudowy siedliskowej w tym obszarze, cały czas zwiększający się ruch pojazdów mechanicznych oraz ponowny rozwój gospodarki tego regionu powoduje kumulację niekorzystnych zjawisk. Szczególnie negatywny wpływ wywiera zanieczyszczenie powietrza na skutek niskiej emisji. Zjawisko to występuje sezonowo w zimie i spowodowane jest ubóstwem energetycznym społeczeństwa (spalanie niskiej jakości węgla, odpadów) i brakiem świadomości o powodowanym zagrożeniu zarówno dla środowiska jak i własnego zdrowia.

Opis, cele oraz planowane efekty projektu mozna poznać na stronach www.wgorysowie.pl, www.stowarzyszeniezd.pl

Głównym celem realizacji Projektu jest zapobieganie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny Subregionu Sowiogórskiego, w tym gatunków zagrożonych, objętych ścisłą ochroną gatunkową, poprzez zapobieganie powstawania szkód, a nie ich późniejszej likwidacji. Koncentruje się on na utrzymaniu istniejących gatunków oraz zminimalizowaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i siedliska przyrodnicze poprzez działania informacyjne i edukacyjne, dotyczące unikatowych walorów Parku Krajobrazowego Gór Sowich oraz aspektów ochrony środowiska, siedlisk, zmian klimatycznych, zanieczyszczenia powietrza i środowiska.