Strona główna

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

motto

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2018

DataDokumentLink
2019-04-17Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
2018-08-17Oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Dąb" Mościsko w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "PROGRAM KLUB 2018"
2018-07-31Wykaz osób pracujących społecznie przy realizacji zadania publicznego
2018-05-25Oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Profilaktyczna Sterylizacja - ograniczenie bezdomności zwierząt"
2018-04-27Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" i "Zwalczanie narkomanii"
2018-04-27Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XXIX/200/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017
2018-04-05Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Turystyki i krajoznawstwa", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" i "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
2018-03-23Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "przeciwdziałanie alkoholizmowi" i "zwalczanie narkomanii"
2018-03-19Zarządzenie Nr 449/29/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018 w zakresie: : "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" i "Zwalczanie narkomanii"
2018-03-19Zarządzenie Nr 449/29/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" i "Zwalczanie narkomanii"
2018-03-15Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" oraz "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych"
2018-02-23Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
2018-02-05ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechnia kultury fizycznej i sportu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzec osób w wieku emerytalnym oraz turystyki i krajoznawstwa.
2018-01-26ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2018-01-25UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
2018-01-25SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
2018-01-25ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA
2018-01-25OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2018-01-22Zarządzenie Nr 426/6/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018 w zakresie: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu", "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" ...
2018-01-22Zarządzenie Nr 427/7/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu", "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym"...
2017-12-27Zarządzenie Nr 417/137/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów z zakresu "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"
2017-12-05ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
2017-11-30Zarządzenie Nr 407/127/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"
2017-11-30Zarządzenie Nr 406/126/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018 w zakresie zadania priorytetowego "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"
2017-11-30Załącznik do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. - Program współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
2017-10-19SPRAWOZDANIE z konsultacji w przedmiocie Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
2017-09-28Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 382/102/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 września 2017 r. - FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
2017-09-28Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 382/102/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 września 2017 r. - Program współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
2017-09-28Zarządzenie Nr 382/102/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018