Strona główna

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

motto

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017

DataDokumentLink
2017-05-23Oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "PROFILAKTYCZNA STERYLIZACJA = ograniczenie bezdomności zwierząt".
2017-04-26Oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "XXVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania".
2017-04-05Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Turystyki i krajoznawstwa", "Przeciwdziałania alkoholizmowi", "Zwalczania narkomanii"
2017-03-10Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym"
2017-03-03Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
2017-02-08ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT
2017-01-26UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
2017-01-26SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
2017-01-26ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA
2017-01-26OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2017-01-26ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2017-01-25Zarządzenie Nr 285/5/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów
2017-01-25Zarządzenie Nr 284/4/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017
2016-12-29Zarządzenie Nr 278/118/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów z zakresu "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".
2016-11-28Zarządzenie Nr 264/104/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017 w zakresie zadania priorytetowego "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"
2016-11-28Zarządzenie Nr 265/105/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".
2016-10-20Sprawozdanie z konsultacji w przedmiocie Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017
2016-10-03FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017
2016-10-03Program współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017
2016-10-03Zarządzenie Nr 250/90/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017