NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Informacje dla przedsiębiorców

Wykaz firm posiadających zezwolenie wójta na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dzierżoniów.

Uchwała nr LXIII/426/23 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dzierżoniów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2023, poz. 4478)

Wzór wniosku o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LVI/838/23 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Dzierżoniów

W związku ze zmianami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) wprowadzonymi ustawą z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U z 2022, poz. 1549) zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Od 9 sierpnia 2022 r. obowiązują zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Wydane przed tym dniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia uprawniają przedsiębiorców, którym zostały wydane, także do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przed rozpoczęciem działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.

W związku z powyższym przedsiębiorca, który po 9 sierpnia 2022 r. zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach posiadanych dotychczasowych zezwoleń musi pisemnie zgłosić do Wójta Gminy Dzierżoniów zamiar prowadzenia takiej działalności z załączonym dokumentem potwierdzającym gotowość odbioru takich nieczystości ciekłych przez stację zlewną.


Sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Nowelizacja ustawy uczipg rozszerzyła treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. Zmiany dot. sprawozdania kwartalnego weszły w życie z dniem 01.01.2023 r.

Począwszy od sprawozdania za I kwartał 2023 r. przedsiębiorca będzie zobowiązany zawrzeć w nim poniższe informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
 2. informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
 3. informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  • bytowych,
  • przemysłowych;
 4. informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  • bytowych,
  • przemysłowych;
   - wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 5. informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  • z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
  • spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
 6. wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;
 7. informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;
 8. datę sporządzenia sprawozdania;
 9. podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Ponadto przedsiębiorca, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Wzór sprawozdania kwartalnego można pobrać poniżej w wersji edytowalnej lub pdf:


Nieczystości ciekłe odbierane z obszaru aglomeracji

Zgodnie z art. 7 ust. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości (zarówno ze zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków) zobowiązani są do dostarczania tych nieczystości wyłącznie do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (obecnie jest o rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.

Naruszenie tego obowiązku sankcjonowane jest karą pieniężną w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł (art. 9xb ustawy uczipg).

Na obszarze i w granicach Gminy Dzierżoniów zostały wyznaczone dwie aglomeracje:

 • Bielawa (wyznaczona uchwałą nr XXXIII/307/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 16.12.2020 r.), która na terenie gminy Dzierżoniów obejmuje wyłącznie miejscowość Piława Dolna (RLM 32 797);
 • Mościsko (wyznaczona uchwałą nr XXVII/189/20 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 17.12.2020 r.), w skład której wchodzą miejscowości: Uciechów, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica (RLM 2568)

Uwaga! Zgodnie z zapisami uchwały nie wszystkie nieruchomości zlokalizowane w miejscowościach: Uciechów, Tuszyn, Kiełczyn i Książnica, znajdują się w granicach aglomeracji Mościsko.

Pozostałe miejscowości na terenie gminy znajdują się poza aglomeracjami.

Należy na bieżąco śledzić zmiany aglomeracji.


Kary pieniężne

Przedsiębiorca, który:

 • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast w przypadku niezastosowania się do ww. wezwania - od 500 zł do 5000 zł;
 • przekazuje po terminie sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni;
 • dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe - podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.