NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Oznacza to, że wszędzie tam, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpywowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.


Właściciele nieruchomości, na których znajduje się zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Dzierżoniów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z przepisami nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych (szambach) lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością:

  • nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością wynikającą z ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych i objętości zbiornika, zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika oraz uniemożliwiającą odpływ z niego nieczystości ciekłych, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, należy usuwać z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni, nie rzadziej niż raz na rok.

Podczas kontroli, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - przez okazanie umów na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości maja obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez 3 lata, w przypadku osób fizycznych (pods. pr. Kodeks cywilny tzw. terminy przedawnień ) lub 5 lat, w przypadku przedsiębiorców (pods. pr. ustawa o rachunkowości).

Dowody uiszczenia ww. opłat (np. rachunki, faktury) muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych. Przy czym należy pamiętać, że ilość wywożonych nieczystości ciekłych nie powinna znacznie odbiegać od ilości zużytej wody. W przypadku braku wodomierza ilość ścieków określana będzie na podstawie aktualnie obowiązujących przeciętnych norm zużycia wody. Duże różnice będą wskazywały na nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych lub nieszczelności szamba.

W związku z powyższym przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązani są do niezwłocznego zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym. W przeciwnym razie grozi im grzywna.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dzierżoniów mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Wójta Gminy Dzierżoniów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zawrze umowy, wówczas gmina ma obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków za właścicieli nieruchomości oraz na ich koszt z zastosowaniem górnych stawek opłat. Górna stawka opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych zgodnie z Uchwałą nr LVI/383/23 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26.01.2023 r. wynosi 150 zł brutto za 1m3.


Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek regularnej kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych (Art. 6 ust. 5aa ustawy). Kontrole przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Kontrola obejmuje w szczególności:

  1. posiadanie przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
  2. posiadanie przez właścicieli nieruchomości dowodów uiszczenia opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (faktury, rachunki),
  3. częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Za utrudnienie lub uniemożliwienie kontroli nowe przepisy przewidują karę grzywny (art. 10 ust. 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli - podlega garze grzywny)

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz karze grzywny (art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).