KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OS/03
Nazwa usługi
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek klienta
Wymagane dokumenty
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego wraz z załącznikami Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie dotyczy
Termin załatwienia
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzyskanie stosowanych uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Sposób odwołania
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawa prawna
Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
Sprawę załatwia
Maria Tyszer
telefon: 74 832-56-81
e-mail: m.tyszer@ug.dzierzoniow.pl
OS pokój nr: 201