KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/12
Nazwa usługi
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności.
Dodatkowe informacje
Wniosek/podanie składa się osobiście w formie pisemnego zgłoszenia.

Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru Pesel oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Realizacja usługi następuje - na wniosek/podanie osoby zainteresowanej.
Wymagane dokumenty
  • Dowód osobisty
  • Potwierdzenie opłaty skarbowej
  • Tytuł prawny do lokalu w przypadku wydania zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
pok. 107
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. W przypadku zaświadczenia o ilości osób zameldowanych opłatę mnoży się przez ilość osób (np. jeśli zameldowane są 2 osoby, to opłata wynosi 34 zł).
Termin załatwienia
  • Zaświadczenia potwierdzające aktualne dane osobowo-adresowe - bez zbędnej zwłoki.
  • Zaświadczenia potwierdzające archiwalne dane osobowo-adresowe - 7 dni od dnia wniesienia wniosku/podania.
Sposób odwołania
Od wydanego postanowienia służy stronie zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107