KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/11
Nazwa usługi
Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu
Dodatkowe informacje
Zgłoszenie wniosku dokonuje się osobiście w formie pisemnego zgłoszenia.

Realizacja usługi następuje - na wniosek strony (właściciela lokalu, budynku) w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek strony
  • Akt własności lokalu, budynku (kserokopia)
  • Potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
pok. 107
Opłaty
Opłata skarbowa w kwocie 10,00 zł. (wnosi wnioskodawca w kasie urzędu)
Termin załatwienia
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W toku postępowania m
Sposób odwołania
Postępowanie kończy się wydaniem przez organ decyzji (strony postępowania mają prawo odwołania, odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie postępowania - (art.127 § 1 i 2; art. 129 § 1 i 2 Kpa).
Podstawa prawna
  • Art. 31 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107