KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/10
Nazwa usługi
Zgłoszenie czasowego wyjazdu za granicę oraz powrotu (powyżej 6 miesięcy)
Dodatkowe informacje
Zgłoszenia wyjazdu lub powrotu z zagranicy dokonuje się: - osobiście w formie pisemnego zgłoszenia w pok. Nr 107 na parterze. - przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

W formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru;

Zgłoszenia wyjazdu na stałe, czy na okres dłuższy niż 6 miesięcy za granicę dokonuje się poprzez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej";

Zgłoszenia wyjazdu za granicę dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego; - zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się poprzez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy".


Dodatkowe informacje:

  1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd i powrót w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.
  2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" wg ustalonego formularza" lub "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" (patrz formularze).
  2. Ważny dowód osobisty lub paszport do wglądu.
  3. W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu z zagranicy przez pełnomocnika dodatkowo: - pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu z zagranicy, - ważny dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
pok. nr 107 - na parterze
Opłaty
  1. Czynność meldunkowa - bez opłaty.
  2. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki
Sposób odwołania
Brak
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107