KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/09
Nazwa usługi
Wymeldowanie z pobytu czasowego (skrócenie pobytu)
Dodatkowe informacje
Zgłoszenia wymeldowania dokonuje się osobiście w formie pisemnego zgłoszenia w pok. Nr 107 na parterze lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której mieszka, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dokonując wymeldowania z pobytu czasowego, osoba wymeldowująca się, zgłasza dane przez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego". - Zgłoszenia wymeldowania należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu.

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" wg ustalonego formularza.
 2. Ważny dowód osobisty lub paszport do wglądu.
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: - pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego, - ważny dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.
Dodatkowe informacje:
 1. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 2. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 5. Aby uzyskać zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu czasowego, należy wypełnić "wniosek o wydanie zaświadczenia".
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
pok. nr 107 - na parterze
Opłaty
 1. Czynność meldunkowa - bez opłaty.
 2. Opłata skarbowa za zaświadczenie w zależności od uzasadnienia wniosku - 17 zł.
 3. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki
Sposób odwołania
Brak
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107