KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/06
Nazwa usługi
Zameldowanie na pobyt stały
Dodatkowe informacje
Zgłoszenia zameldowania dokonuje się osobiście w pok. Nr 107 na parterze lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której mieszka, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgłoszenia zameldowania należy dokonać w ciągu 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Zameldowania osobiście na piśmie dokonuje się w obecności właściciela, najemcy lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

Do formularza w formie dokumentu elektronicznego dołącza się dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego", formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę.
 2. Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu - w oryginale do wglądu. W przypadku odwzorowania cyfrowego dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.
 4. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego i czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego.
 5. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania na pobyt stały, - ważny dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.
Dodatkowe informacje:
 1. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
 3. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
pok. nr 107 - na parterze
Opłaty
 1. Czynność meldunkowa - bez opłaty.
 2. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki
Sposób odwołania
Brak
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107