KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/05
Nazwa usługi
Potwierdzenie zgodności z oryginałem dowodu osobistego
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek zainteresowanego
Wymagane dokumenty
Podanie
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
pok. 107
Opłaty
Opłata za jednostkowe potwierdzenie zgodności z oryginałem dowodu osobistego - 5 zł.
Za jednostkowe dane należy rozumieć dane dotyczące jednej osoby.
Termin załatwienia
Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
Sposób odwołania
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Od wydanego postanowienia służy stronie zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. Nr 2096 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. Z 2018 r. Nr 1044 z póżn. zm.).
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107