KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/03
Nazwa usługi
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru Mieszkańców
Dodatkowe informacje
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
 1. Dane z rejestru mieszkańców, zbioru PESEL oraz rejestru dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
  • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,
  • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),
  • komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza,
  • organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu,
  • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych
 2. Podmioty, o których mowa powyżej informacje udzielane są nieodpłatnie.
 3. Dane, o których mowa w pkt 1, mogą być udostępnione:
  • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeśli wykażą w tym interes prawny,
  • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badaniach opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,
  • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
  • Podmioty, o których mowa w pkt 3 informacje udzielane są odpłatnie.
Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Dane z rejestru mieszkańców udostępniają organy gmin.
Dane z rejestru dowodów osobistych udostępniają minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz organy gmin.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych wg. ustalonych formularzy
 • Inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do otrzymania danych.
 • Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych osobowych, dotyczący osoby wpisanej we wniosku - oryginał.
 • W przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej należy załączyć skan opłaty.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Potrzeba uzyskania danych z Rejestru Dowodów Osobistych może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
 • opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 31 zł. za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby.
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł.
Termin załatwienia
Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni.
Sposób odwołania
Odmowa udzielenia informacji o danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 75 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107