KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  MK/10
Nazwa usługi
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Dodatkowe informacje
 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 • Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informującego o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji, zmianie w zakresie danych ze zgłoszenia lub dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w w instalacji ma charakter istotnej zmiany. Informacje te należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji, zmiany w zakresie danych ze zgłoszenia.
Wymagane dokumenty
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków wg wzoru lub zgłoszenie w innej formie zawierające:
 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb),
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług (przepustowość oczyszczalni w m3/dobę),
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji,
 6. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 7. informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
Załączniki:
 • mapa z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę;
 • kserokopia projektu budowlanego oczyszczalni ścieków;
 • ekspertyzy, atesty lub certyfikaty oczyszczalni.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko w wysokości 120,00 zł; Zwolnione z opłaty oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudowa mieszkaniową.
 • Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj,: z chwilą dokonania zgłoszenia, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dzierżoniów: 32 9527 0007 0039 4457 2000 0003 lub w kasie tut. Urzędu.
Termin załatwienia
Do 30 dni.
Sposób odwołania
W przypadku wniesienia przez Wójta sprzeciwu w drodze decyzji, służy stronom odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawa prawna
 • Art. 152 -153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) - cz. I. pkt 13 załącznika do ustawy.
Sprawę załatwia
Kamila Zawadzka
telefon: 74 832-56-83
e-mail: ochronasrodowiska@ug.dzierzoniow.pl
MK pokój nr: 205