KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  MK/09
Nazwa usługi
Podział nieruchomości
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W załączeniu:
  • wstępny projekt podziału nieruchomości (nie wymagany w przypadku podziału nieruchomości w trybie art. 95 niezależnie od ustaleń planu miejscowego a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
  • postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości jako zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (nie wymagane w przypadku podziału nieruchomości w trybie art. 95. niezależnie od ustaleń planu miejscowego a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zagospodarowania przestrzennego),
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • mapa z projektem podziału co najmniej - 5 egz.,
  • pozwolenie Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków,
  • wykaz zmian gruntowych,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem,
  • kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 poz. 783).
Termin załatwienia
W terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni od dnia złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147).
Sprawę załatwia
Piotr Kuszka
telefon: 74 832-56-85
e-mail: geodezja@ug.dzierzoniow.pl
MK pokój nr: 205