KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  MK/05
Nazwa usługi
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek przedsiębiorcy
Wymagane dokumenty
Wniosek wg wzoru lub wniosek zawierający informacje, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) wraz z wymaganymi załącznikami:
 1. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne; Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 2. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
 3. pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa- - w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Opłata skarbowa:
 • Od wydania decyzji - 107,00 zł;
 • Za zmianę decyzji - 53,50 zł;
 • Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dzierżoniów
Termin załatwienia
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Sposób odwołania
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawa prawna
 • Art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617);
 • Uchwała Nr XXXIV/258/13 Rady Gminy Dzierzoniów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • Uchwała Nr XXX/230/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania i czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów, z późn zm;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).
Sprawę załatwia
Kamila Zawadzka
telefon: 74 832-56-83
e-mail: ochronasrodowiska@ug.dzierzoniow.pl
MK pokój nr: 205