KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  MK/01
Nazwa usługi
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Załączniki:
 1. Zgoda właściciela/właścicieli nieruchomości/urządzeń na usunięcie wnioskowanego drzewa/krzewu (jeśli jest wymagana);
 2. Oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniowa lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wyznaczającej co najmniej 30 - dniowy termin na zgłaszanie uwag ze wskazaniem daty udostępnienia. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 3. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na nieruchomości;
 4. Projekt planu:
  • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
  • przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli nasadzenia lub przesadzenia są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 6. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane;
 7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj,: z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dzierżoniów: 32 9527 0007 0039 4457 2000 0003 lub w kasie tut. Urzędu.
Termin załatwienia
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do ww. terminów nie wlicza się terminów na dokonanie przewidzianych w przepisach prawa czynności oraz okresów zawieszeń postępowań.
Sposób odwołania
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096);
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
Sprawę załatwia
Anna Gawron
telefon: 74 832-56-84
e-mail: a.gawron@ug.dzierzoniow.pl
MK pokój nr: 205