KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  IR/08
Nazwa usługi
Decyzja uzgodnieniowo - naliczeniowa na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznej
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek zainteresowanej strony
Wymagane dokumenty
 • wniosek o wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ze wskazaniem celu i metody umieszczenia urządzenia obcego w pasie i powierzchni zajęcia, podanie terminu planowanych prac oraz osoby (przedstawiciela Wykonawcy) odpowiedzialnego za wykonanie robót i bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie zajmowanego pasa drogowego
 • czytelny załącznik graficzny w 2 egzemplarzach przedstawiający proponowaną lokalizację najlepiej w skali 1:1000
 • pełnomocnictwo w uzasadnionych przypadkach
 • projekt organizacji ruchu
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
 • w przypadku pełnomocnictwa 17,00 zł
 • potwierdzenie kserokopii pełnomocnictwa 5,00 zł
 • za wydanie decyzji na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. pobierana jest opłata w wysokości 82,00 zł (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zmianami)
 • z opłaty skarbowej zwolnione są wnioski dotyczące budownictwa mieszkaniowego
 • ustalane są opłaty:
  1. za zajęcie pasa drogowego na czas trwania prac związanych z umieszczeniem urządzeń obcych
  2. opłata roczna za umieszczenie na stałe urządzeń obcych w danym roku
  3. opłata roczna za umieszczenie na stałe urządzeń obcych za lata następne
Termin załatwienia
30 dni od daty wpływu
Sposób odwołania
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul. Dmowskiego nr 22, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawa prawna
Na podst. art.19 ust.2 pkt.4, art.39 ust.3 i 3a , art.40 ust.1, ust.2 pkt.1 i 2, ust.3, 4 , 5 , 11 , 13, 13a oraz art.40d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierżoniów XLIII/283/17 z dnia 30 listopada 2017 zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Dzierżoniów nr XLII/280/17 z 26 października 2017.
Sprawę załatwia
Małgorzata Kaniowska
telefon: 74 832-56-89
e-mail: m.kaniowska@ug.dzierzoniow.pl
IR pokój nr: 219