KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  IR/07
Nazwa usługi
Decyzja uzgodnieniowa na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogi publicznej
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek zainteresowanej strony
Wymagane dokumenty
  • wniosek o wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ze wskazaniem celu i metody umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej
  • czytelny załącznik graficzny w 2 egzemplarzach przedstawiający proponowaną lokalizację najlepiej w skali 1:1000
  • pełnomocnictwo w uzasadnionych przypadkach
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
  • w przypadku pełnomocnictwa 17,00 zł
  • potwierdzenie kserokopii pełnomocnictwa 5,00 zł
  • za wydanie decyzji na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. pobierana jest opłata w wysokości 82,00 zł (t. j Dz. U. 2016 poz.1827 ze zmianami)
  • z opłaty skarbowej zwolnione są wnioski dotyczące budownictwa mieszkaniowego
Termin załatwienia
30 dni od daty wpływu
Sposób odwołania
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawa prawna
Na podst. art.19 ust.2 pkt. 4, art. 39 ust.3 i 3a w związku z art.40 ust.1 ustawy 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).
Sprawę załatwia
Małgorzata Kaniowska
telefon: 74 832-56-89
e-mail: m.kaniowska@ug.dzierzoniow.pl
IR pokój nr: 219