KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  IR/06
Nazwa usługi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
  • wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
  • załącznik graficzny określający planowany sposób zagospodarowania terenu.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia
65 dni
Sposób odwołania
Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
Podstawa prawna
Art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.).
Sprawę załatwia
Radosław Michałek
telefon: 74 832-56-89
e-mail: planowanie@ug.dzierzoniow.pl
IR pokój nr: 219