KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  IR/04
Nazwa usługi
Postanowienie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego a w przypadku jego braku z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymi
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
  • wniosek o wydanie opinii o zgodności proponowanego podziału
  • wstępny projekt podziału (3 egzemplarze)
  • wypis z rejestru gruntów
  • odpis zwykłej księgi wieczystej lub inny dokument określający stan prawny nieruchomości.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia
30 dni
Sposób odwołania
Od postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Podstawa prawna
  • Art. 93 i art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.).
  • Paragraf 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).
  • Art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.).
Sprawę załatwia
Radosław Michałek
telefon: 74 832-56-89
e-mail: planowanie@ug.dzierzoniow.pl
IR pokój nr: 219