KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  FB/09
Nazwa usługi
Wymiar podatku od środków transportowych
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje po złożeniu przez podatnika deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych
Wymagane dokumenty
  • Wypełnione formularze (załącznik nr 1):
    • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
    • załącznik do deklaracji DT-1/A do pobrania
  • Dowód rejestracyjny.
  • Umowa kupna-sprzedaży środka transportowego lub fakturę Vat.
  • Karta pojazdu.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).
Termin załatwienia
Sprawdzenie deklaracji pod względem formalno-rachunkowym oraz wprowadzenie przypisów zobowiązań podatkowych z danych zawartych w deklaracjach podatkowych, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od ich złożenia.
Sposób odwołania
Tryb odwoławczy nie występuje w wypadku podatku deklaratywnego. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Sprawę załatwia
Justyna Kostuś
telefon: 74 832-56-77
e-mail: j.kostus@ug.dzierzoniow.pl
FB pokój nr: 124