KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  FB/08
Nazwa usługi
Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje po złożeniu przez podatnika deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
Wymagane dokumenty
  • Wypełniony formularz deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, sporządzony na formularzu wg ustalonego wzoru zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów, składany przez osoby prawne, w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku - formularz deklaracji (załącznik nr 1). W razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia. Należy wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
  • Akt notarialny potwierdzający umowę kupna sprzedaży, zamiany, darowizny, umowa dzierżawy, najmu, inne dokumenty świadczące o powstaniu obowiązku podatkowego.
  • Zawiadomienie o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz.U. 2012, poz. 1282).
Termin załatwienia
Sprawdzenie deklaracji pod względem formalno-rachunkowym oraz wprowadzenie przypisów zobowiązań podatkowych z danych zawartych w deklaracjach podatkowych, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od ich złożenia.
Sposób odwołania
Tryb odwoławczy nie występuje w wypadku podatku deklaratywnego.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Sprawę załatwia
Justyna Kostuś
telefon: 74 832-56-77
e-mail: j.kostus@ug.dzierzoniow.pl
FB pokój nr: 124