KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  FB/07
Nazwa usługi
Wymiar podatku rolnego od osób fizycznych
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje po złożeniu niżej wymienionych dokumentów
Wymagane dokumenty
  • Wypełniony formularz - Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów, składana przez osoby fizyczne, w terminie 14 dni od dnia od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zmiany gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza, w zakresie podatku rolnego (załącznik nr 1).
  • Akt notarialny potwierdzający umowę kupna sprzedaży, zamiany, darowizny, umowa dzierżawy, najmu, inne dokumenty świadczące o powstaniu obowiązku podatkowego.
  • Zawiadomienie o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r , poz. 783 ze zm.).
Termin załatwienia
Po skompletowaniu trzech wymaganych dokumentów niezbędnych do wymiaru podatku rolnego w terminie 30 dni.
Sposób odwołania
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617).
Sprawę załatwia
Aleksandra Szeliga
telefon: 74 832-56-77
e-mail: a.szeliga@ug.dzierzoniow.pl
FB pokój nr: 124