KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  FB/05
Nazwa usługi
Wymiar podatku leśnego od osób fizycznych
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje po złożeniu niżej wymienionych dokumentów
Wymagane dokumenty
  • Wypełniony formularz - Informacja w sprawie podatku rolnego IL-1, sporządzony na formularzu wg ustalonego wzoru zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów, składana przez osoby fizyczne, w terminie 14 dni od dnia od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym (załącznik nr 1).
  • Akt notarialny potwierdzający umowę kupna sprzedaży, zamiany, darowizny, umowa dzierżawy, najmu, inne dokumenty świadczące o powstaniu obowiązku podatkowego.
  • Zawiadomienie o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
  • Inne dokumenty świadczące o posiadaniu.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
Termin załatwienia
Po skompletowaniu ww. dokumentów niezbędnych do wymiaru podatku leśnego w terminie 30 dni.
Sposób odwołania
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium dwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374).
Sprawę załatwia
Aleksandra Szeliga
telefon: 74 832-56-77
e-mail: a.szeliga@ug.dzierzoniow.pl
FB pokój nr: 124