KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  FB/04
Nazwa usługi
Ulga z tytułu nabycia gruntów
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu załącznik nr 1 do pobrania
 • Akt notarialny - kopia lub do wglądu;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc załącznik nr 2 do pobrania;
 • Formularze informacji:
  • Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) - os. fizyczne;
  • Deklaracja na podatek rolny (DR-1) - osoby prawne;
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
Termin załatwienia
 • W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Sposób odwołania
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
 • Art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 3-8, art. 13 i 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 617).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Sprawę załatwia
Justyna Kostuś
telefon: 74 832-56-77
e-mail: j.kostus@ug.dzierzoniow.pl
FB pokój nr: 124